Kosten-batenanalyse

De kosten-batenanalyse kan ondersteunen om met een zakelijke cliënt na te gaan welke methode in een concreet geval aan te bevelen is. Het gaat om de keuze tussen een meer belangengerichte EDR/ADR methode als mediation en een meer juridische methode zoals een civiele procedure, arbitrage of bindend advies (hierna: rechtsgang/arbitrage).

 

Als bedrijfsjurist kunt u op twee verschillende manieren gebruik maken van dit kosten-batenoverzicht:

Gebruik als checklist voor partijen en doorverwijzers

Kruis zowel in de kolom mediation als in de kolom rechtsgang/arbitrage de vakjes aan van de onderdelen uit deze checklist die van toepassing zijn op het geschil. Dit geldt voor het formulier kosten/risico’s en het formulier baten/kansen. U kunt dan in één oogopslag zien welke methode globaal gezien meer voordelen voor het geschil biedt.

 

Kostenoverzicht berekenen bij risico-analyse

voor een kwantitatieve analyse kunt u de bedragen die (bij benadering) zijn vast te stellen per post becijferen en vervolgens het totaal berekenen voor beide kolommen op het formulier kosten en het formulier baten. NB. Het betreft een globale inschatting van mogelijke kosten. Niet alle kosten zijn nauwkeurig te bereken.

 

Vuistregels voor de afweging mediation of rechtsgang/arbitrage

Samengevat speelt bij de kosten-batenanalyse een aantal criteria een belangrijke rol:

Een kansberekening van de waarschijnlijkheid dat een partij de zaak zal winnen dan wel verliezen. Wat kost het om te winnen of te verliezen? Welke risico’s, (on) zekerheid en hoeveel stress te verwachten? Hoe groter het risico van verliezen en hoe meer onzekerheid te verwachten is, hoe meer mediation geïndiceerd is.

Hoe zit het met de verhaalbaarheid van de vordering, bestaat er een kans dat dit problemen kan opleveren? Zo ja, dan is dit een indicatie voor mediation. De ervaring leert dat het compliance-percentage (naleven van gemaakte afspraken) bij mediation boven de 90% ligt. Een inschatting op basis van oudere onderzoeken en een voorzichtige beschouwing door praktijkjuristen geven een indicatie dat het compliance percentage van juridische procedures significant lager zou liggen.

In hoeverre komt het waarschijnlijk te verwachten resultaat tegemoet aan de belangen van partijen? zijn mogelijkerwijze nog additionele voordelen te verwachten, bijv. of vanuit commercieel oogpunt bezien interessante afspraken kunnen worden gemaakt? Indien commerciële belangen een grote rol spelen, is mediation zeker het overwegen waard.

Welke procedurele aspecten komen meer tegemoet aan de belangen van partijen: zijn flexibiliteit en maatwerk (mediation) van belang, of juist duidelijkheid en een derde die de knoop doorhakt (rechtsgang)?

Welke rol spelen de emotionele aspecten voor partijen? Mediation is aan te bevelen als het belangrijk is deze aspecten aan bod te laten komen, evenals wanneer vertrouwelijkheid van belang is.

 

Hier vindt u de kosten-batenanalyse*.

 

* De kosten-batenanalyse is met toestemming overgenomen uit:  Toolkit Mediation. Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar. M.A. Schonewille. 3e druk 2012, BOOM Juridische Uitgevers Den Haag.