Mediation geschikt

Het overwegen waard

Het is altijd het overwegen waard of een geschil door mediation opgelost kan worden. Maar er zijn uitzonderingen waarbij het beter is een andere wijze van conflictoplossing te kiezen. Dit moet echter niet te snel aangenomen worden.

 

Indicaties

Mediation is vooral het overwegen waard indien.

 • Partijen willen snel een einde maken aan hun conflict;
 • Partijen zijn bereid over een oplossing te onderhandelen;
 • Het betreft een repeterende zaak;
 • Er is sprake van bejegeningproblematiek of slechte communicatie; 
 • Een partij geeft aan de overheidsbeslissing niet te begrijpen; 
 • Er is een langdurige relatie tussen partijen; 
 • Het instandhouden of zorgvuldig beëindigen van de relatie is van belang; 
 • Men wil gedragsverandering of iets anders bewerkstelligen dat niet via een rechterlijke uitspraak te realiseren is; 
 • het juridische geschil wijkt sterk af van het onderliggende conflict; 
 • Een gerechtelijke uitspraak lost het achterliggende conflict niet (geheel) op; 
 • Er zijn vervolgprocedures te verwachten; 
 • Geheimhouding is van belang; 
 • Er zijn meerdere partijen betrokken bij het conflict; 
 • Meerdere besluiten / conflicten spelen tegelijkertijd een rol; 
 • Het betreft een technisch geschil of een feitelijke vraag; 
 • Eén van de partijen baseert zijn claim op een standpunt dat feitelijk / technisch niet houdbaar is; 
 • Er is (nog) geen regelgeving voorhanden op het betreffende gebied; 
 • Het gaat om een zaak waar veel onderhandelingsruimte is (bijvoorbeeld de toepassing van voorschriften).

 

Contra-indicaties

Mediation is af te raden indien.

 • Een partij heeft baat bij vertraging en wil dit belang niet onderdeel van de mediation maken (geheime agenda: procedure als vertragingstactiek, principieel vertragingsbelang); 
 • Een partij is te kwader trouw (niet te snel concluderen: het betreft bijvoorbeeld het geval van een notoire querulant); 
 • Een eerdere mediation leidde niet tot oplossing van het conflict; 
 • Een precedent is gewenst (bijvoorbeeld uitleg – nieuwe – regelgeving); 
 • Puur juridische vraag, formele ja / nee vraag (vb is iets een één of meer richting, hoeveel vergunningen zijn nodig); 
 • Een gebonden beslissing (tenzij men kan / wil onderhandelen); 
 • NIMBY zaken; 
 • Eén van de partijen procedeert principieel; 
 • Betrokkenheid derden belanghebbenden die principieel procederen; 
 • Een partij is niet in staat verantwoordelijkheid voor besluiten te dragen; 
 • Helemaal geen onderhandelingsruimte.

Elk type geschil kan dus geschikt zijn voor mediation. Het hangt af van de omstandigheden en de betrokken partijen. Voor het vinden van de juiste mediator voor uw geschil klikt u hier.

 

Zelftesten

Bij de beslissing of voor uw geschil mediation de juiste methode is spelen een aantal factoren een rol. Belangrijk is vooral dat u het conflict op wil lossen en bereid bent daarover te onderhandelen. Mediation is altijd het overwegen waard. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het beter is een andere wijze van conflictoplossing te kiezen. Dit moet echter niet te snel aangenomen worden. Vaak is de ene partij er bijvoorbeeld van overtuigd dat de ander niet tot overleg bereid is, terwijl dat in werkelijkheid wel zo is. 

Daarnaast is het een instrument dat kan ondersteunen bij het wegnemen van eventuele blokkades bij partijen. het laten invullen van een vragenlijst en zelf laten bepalen of mediation geschikt is, blijkt in de praktijk een belangrijke stap in de richting van daadwerkelijk initiëren van EDR/ADR.

Hieronder vindt u een tweetal zelftesten waarmee u kunt bepalen of mediation geschikt is voor uw geschil.