Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Fabel:

Mediation is geen professioneel instrument. Het is soft en er zijn geen vaste regels. Bovendien is de uitkomst van een mediation niet afdwingbaar.

Feit:

Mediation is een gestructureerd proces waarin zowel de mediator als partijen aan regels gebonden zijn. Partijen moeten bereid zijn om actief mee te werken in het vinden van een oplossing. Bij aanvang van de mediation procedure wordt een mediationovereenkomst getekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd betreffende de vertrouwelijkheid van de informatie die partijen tijdens de mediation verkrijgen en de bevoegdheid van partijen tot het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. In het ACB mediationreglement en de ACB gedragsregels voor mediators staan duidelijke richtlijnen met betrekking tot vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en de zorg voor een voortvarend verloop van de procedure. Tevens zijn erkende mediators gebonden aan de ACB/NMI klachtenprocedure en tuchtrechtregeling.

Het resultaat van de mediationprocedure wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. Deze kan desgewenst door een notaris omgezet worden in een executoriale titel. In de rechtspraak werd het volgende bepaald: de afspraak om te trachten een geschil door mediation op te lossen is niet vrijblijvend (verwijzingsovereenkomst). De mediation zelf is wel vrijwillig. Partijen kunnen op elk gewenst moment uit de mediation stappen.