Belangrijke elementen mediationovereenkomst

Belangrijke elementen van een mediationovereenkomst

Het is van zeer groot belang om als partijen met elkaar afspraken te maken over het te volgen proces. Hiermee voorkomt u dat er tijdens of na de mediationprocedure problemen ontstaan die niet door partijen zijn geregeld. Van belang is om de volgende zaken in uw mediationovereenkomst te laten opnemen.

  • Inspanningsverplichting om te trachten tot een oplossing te komen
  • Toepasselijk reglement, gedragsregels mediator (evt. klachtenregeling, tuchtrecht)
  • Omschrijving geschil
  • Vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • Geheimhoudingsverklaring
  • Bij oplossing meewerken aan vaststellingsovereenkomst
  • Honorarium mediator en kostenverdeling
  • Gedragsregels voor mediators: ACB | MfN | IMI

Hier vindt u een voorbeeld van een mediationovereenkomst.