Uw rol en initiatie

Uw rol als advocaat tijdens een mediation

Een advocaat kan de initiator zijn waardoor een cliënt kiest voor mediation. Als een cliënt eenmaal partij is in zo’n mediation, kan de advocaat optreden als zijn coach en hem voorbereiden op de mediation. Ook tijdens het exploreren en beoordelen van keuzemogelijkheden die zich tijdens de mediation aandienen, kan de advocaat een waardevolle rol vervullen. Het is van belang om tijdens de mediation voor ogen te houden dat de mediator niet beslist hoe het geschil opgelost wordt. De belangrijkste opgave van raadslieden is ervoor te zorgen dat alle belangen op tafel komen. Nadat alle belangen naar voor zijn gekomen wordt het voor alle partijen gemakkelijker om tot een vergelijk te komen.

In de sectie Mediation Advocacy vindt u informatie over het al dan niet initiëren van een mediation. Zo vindt u enkele (zelf)testen waarbij u kunt nagaan of mediation geschikt is voor uw cliënt. In deze sectie vindt u tevens uitgebreide informatie over wat uw rol is als advocaat tijdens een mediationtraject (mediation advocacy). 

Bij ACB is een 'ADR gids voor het bedrijfsleven' verkrijgbaar. Deze dient ter ondersteuning bij de keuze voor of tegen mediation en tegelijkertijd om uzelf en uw cliënt optimaal op een mediation voor te bereiden. 

 

Hoe een mediation wordt geïnitieerd

Er zijn zeer uitlopende redenen om een mediation te initiëren. Onderstaand vindt u de meest voorkomende:

  • Ad hoc (eigen initiatief, verzoek wederpartij, verwijzingsovereenkomst)
  • Mediation clausule in contract;
  • Clausule in Algemene Voorwaarden
  • Court annexed
  • Gebruik in bedrijfstak of corporate policy, erecode

Vele bedrijven nemen tegenwoordig in hun Algemene Voorwaarden een clausule op waarin mediation verplicht is gesteld. Dit betekent niet dat de weg naar de rechter is geblokkeerd, maar slechts dat eerst mediation geprobeerd dient te worden alvorens de weg naar de rechter openstaat. Ondanks dat de jurisprudentie betreffende het niet naleven van deze clausule summier is, kunnen er wel degelijk consequenties worden verbonden aan het niet naleven van zo’n clausule.

Daarnaast wordt er door rechters steeds vaker mediation ‘opgedragen’. U bent niet verplicht hieraan mee te werken. Het is echter van belang om de afweging te maken welke consequenties dit kan hebben voor uw zaak.

Bij de ‘corporates’ van deze wereld wordt mediation steeds meer opgenomen in hun ‘policy’. Er lijkt zich een trend te ontwikkelen waarbij het een gebruik wordt om allereerst middels mediation te trachten het geschil op te lossen. Dit ter voorkoming van hoge proceskosten.